top of page

Trygt og godt barnehagemiljø

Barns medvirkning

Vi har etter barnehageloven blitt pålagt at barnehagen skal ha et trygt og godt barnehagemiljø. Alle ansatte skal til enhver tid være klar over hva som står i heftet som omhandler dette temaet. I dette dokumentet så finnes ulike skjemaer som skal benyttes når vi opplever at vi ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Vi må først vite hva som står i barnehageloven som hadde virkning fra 1.januar 2021.

Dere kan også lese om Kristiansand kommune sine sider om dette tema her:
https://kristiansand.extend.no/export/nyekristiansand/barnehagetrygg/docs/doc_8416/index.html?f
(Trykk på linken)


 

Hva står i barnehageloven?

Kapittel VIII Psykososialt barnehagemiljø

§ 41.Nulltoleranse og forebyggende arbeid

Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for slike krenkelser.

Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna.

§ 42.Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt)

Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med på hvordan barna i barnehagen har det.

Alle som arbeider i barnehagen, skal melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Styreren skal melde fra til barnehageeieren i alvorlige tilfeller.
 

Ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen snarest undersøke saken.


Når et barn eller foreldrene sier at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen undersøke saken og så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse som barnehagen selv har satt i gang, viser at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Tiltakene skal velges på grunnlag av en konkret og faglig vurdering.

 

Barnehagen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. I planen skal det stå

a) Hvilke problemer tiltakene skal løse

b) Hvilke tiltak barnehagen har planlagt

c) Når tiltakene skal gjennomføres

d) Hvem som skal gjennomføre tiltakene

 e) Når tiltakene skal evalueres.

 

 

§ *43.Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn

Dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider i barnehagen, krenker et barn med for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal vedkommende straks melde fra til barnehagens styrer. Styreren skal melde fra til barnehageeieren.
 

Dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke om eller kjennskap til at styreren i barnehagen krenker et barn med for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal vedkommende melde fra til barnehageeieren direkte.

Undersøkelser og tiltak etter § 42 tredje og fjerde ledd skal iverksettes straks.

Hva betyr denne bestemmelsen i loven vedrørende psykososialt barnehagemiljø i barnehageloven?

Den nye bestemmelsen i barnehageloven om psykososialt barnehagemiljø representerer en viktig endring.  Barnehagen skal møte den nye bestemmelsen med faglige vurderinger. Men hva er egentlig den nye bestemmelsen og hva betyr den i praksis? Hvordan gjør vi det? Hvordan påvirkes kvaliteten på barnehagemiljøet? Og hva betyr bestemmelsen for barnehagens samfunnsmandat?

 

Til å hjelpe oss med å få svar på spørsmålene har vi fått med oss forskere, mobbeombudene, en kommune, barnehageansatte og en folkehelsekoordinator.
 

Det nye kapittelet i barnehageloven medfører flere endringer for barnehageeiere, ansatte og barnehagemyndigheter.
 

 • Det nye kapittel VIII i barnehageloven innfører nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser i barnehagen.

 • Barnehagene får en aktivitetsplikt som krever at barnehagen følger med på hvordan barna har det, og undersøker og setter inn tiltak når personalet har mistanke om at ett eller flere barn ikke har det bra i barnehagen.

 • Alle som arbeider i barnehagen får plikt til å melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om, eller kjennskap til, at et barn ikke har det trygt og godt i barnehagen.

 • Det innføres skjerpet aktivitetsplikt dersom en ansatt krenker barn i barnehagen.

 • Styrer er ansvarlig for at barnehagen håndterer og følger opp meldinger på en ansvarlig måte.

 • Kommunen som barnehagemyndighet skal påse at barnehagene følger lovendringen gjennom godkjenning, veiledning og tilsyn.

Hvilke skjema som skal fylles ut?

 • Aktivitetsskjema

  • Dette skjemaet skal fylles ut når vi opplever at vi ser et barn som ikke opplever det å ha et trygt og godt barnehagemiljø.

  • Ansatte melder ifra styrer, som igjen er pålagt til å sette i gang tiltak.
    

 • Evaluering av aktivitetsskjemaet

  • Dette skjemaet brukes når vi skal evaluering av tiltak som er blitt satt i gang gjennom aktivitetsskjemaet.
    

 • Meldeskjema for ansatte i barnehagen

  • Dette er et skjema for internbruk av de ansatte i barnehagen.
    

 • Undersøkelsesskjema

  • Barnehagen skal undersøke barnets opplevelse av barnehagemiljøet. Målet er å få fram fakta om situasjonen og hva som påvirker hvordan barnet opplever barnehagemiljøet
    

 • Observasjonslogg

  • Under observasjonen er det viktig at du beskriver det du ser og ikke tolker. Vær kort og konkret i beskrivelsene, og den er delt opp i fire deler.

   • Organisering

   • Barnehagemiljø

   • Barnets kompetanse

   • Oppsummering

Kontakt oss gjerne for mer info!

Vi er her for å yte best mulig service for deg og dine barn.

bottom of page