top of page

Danning gjennom omsorg, lek og læring

Barns medvirkning

Hva handler danning, gjennom omsorg lek og og læring om?

Det helhetlige synet på læring spesielt for barnehagen som pedagogisk virksomhet. Barn lærer gjennom omsorg, lek og danning. Rammeplan for barnehager sier at «Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Danning rommer alt dette.»

Trygghet og omsorg er av den aller største betydning i de første leveårene. Mulighetene for å kunne gi og ta i mot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna, og barna omsorg for hverandre. Gjensidig samhandling med barn og voksne i lek og læring er en forutsetning for barnets danning, Voksne er rollemodeller i alt de gjør.

 

Slik gjør vi det i Nedre Slettheia
I barnehageloven § 1 står det: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon. Slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene»

 

Oppstarten i barnehagen er et viktig grunnlag for trygghet og nært samarbeid med barnas hjem. I løpet av barnehageåret så gjennomfører foreldremøte og foreldresamtale. Vi prøver så godt vi kan å ha et godt samarbeid med familien til barna. Derfor bruker vi tid i bringe – og hentesituasjoner til å fortelle om barnas hverdag, og komme med praktiske informasjon. For oss er det viktig at de foresatte føler seg trygge på å levere fra seg sitt barn til oss, da blir også barnet tryggere. Det er også viktig for oss at oppdragelsen er noe som skjer i dialog med hjemmet, og at barnehagehverdagen skal være tilnærmet lik den de møter hjemmet

 Det er trygt for og godt for barnet å se at foreldre/foresatte og personalet kan snakke sammen om barnets hverdag. Dette kan skje ved uformell kontakt ved levering og henting. I barnehagen er gjensidig samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandres forutsetninger for barnets danning. Personalet i barnegruppa opplever stor arbeidsglede, og liker godt å arbeide med barn. Vi ser på oss selv som gode forbilder for barna, og vi strever etter at barnas hverdag skal bli så trygg og god som mulig. Vi jobber aktiv for at barna skal oppleve oss som gode omsorgspersoner. Barna skal derfor oppleve at vi personaler er tilstede vist barnet trenger trøst og hjelp etter behov. Vi jobber aktivt for et positiv fellesskap og ønsker fortsatt å utvikle oss faglig, samtidig som vi er bevisste på å tilrettelegge forholdene for personalet. Vi har i Brattvolltoppen voksne som ser hvert barn, og møter de på sine individuelle behov. Vi lytter til barna, samt vi møter de med høflighet og respekt. Vi gir de veiledning i lek og konflikter, og bruker tid til barn og foreldre slik at til å skape trygghet. Vi lærer også barna at de må dele med hverandre, samt at de hjelper hverandre. De lærer også turtaking, og at de skal bli selvstendige individer.


Trygghet og omsorg er av den aller største betydning i de første leveårene. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Muligheten for å kunne gi og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse. Voksne er rollemodeller med alt vi sier og gjør.  Ved at vi som voksne er lydhøre overfor alle barns uttrykk, gjennom kroppsspråk og verbalspråk, kan vi ta fatt i det barnet er interessert i, og utvikle dette videre i forhold til barnets behov og de mål Rammeplanen for barnehagen har satt. Vi legger også vekt på når barna blir hentet, at vi kan informere foreldre/foresatte om hvordan barnets dag har vært.
 

Vi mener at det er mye omsorg i å gi barna varierte utfordringer og rom for meningsfylte aktiviteter. Vi jobber for å være et miljø som er preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. Dette gjør vi gjennom at vi lytter til barna og møter de med tid og nærhet. Vi buker humor og glede, og vi viser at vi setter pris på barna. Vi oppmuntrer også at barna hjelper og trøster hverandre. Vi legger til rette for at barna skal føle seg trygge, være undrende, og tørre å undersøke omgivelsene rundt. Dette skjer ved at vi voksne møter dem med respekt, hjelper, støtter og oppmuntrer dem til å gi uttrykk for sine tanker og følelser. Barna skal få oppleve at voksne og barn i barnehagen bryr seg og er interessert i dem. De skal få oppleve seg selv som verdifulle mennesker og få positive holdninger til seg selv.

 

Kontakt oss gjerne for mer info!

Vi er her for å yte best mulig service for deg og dine barn.

bottom of page