top of page

Lek

Lek er barnets hovedvirksomhet og naturlige uttrykksmåte. Leken gir også en trygg ramme for utfoldelse og aktivitet. I leken kan barnet bearbeide inntrykk, følelser, opplevelser og erfaringer. Den bidrar til sosialisering gjennom at barnet får øvd på sosiale ferdigheter, danne vennskapsrelasjoner og få positive erfaringer.  Gjennom leken fremmes også barnets utvikling på andre områder som det intellektuelle, språklige, fysiske og emosjonelle. I leken utvikler og styrker barnet sin identitet og selvfølelse. Læring oppstår i det enkelte barn og i det felleskapet barnet er en del av, ved at de blir utfordret i aktiviteter og positivt samvær med andre. I dette samspillet utvikles også barnekulturen.

I Nedre Slettheia prioriterer vi god tid til frilek/uformell læring, der vi observerer og deltar på barna sine premisser. Store deler av dagen er vi ute, noe vi synes er viktig. Vi legger til rette for vennskap og gode relasjoner, slik at barna opplever glede og mestring. Vi ønsker å unngå at god rollelek blir avbrutt.  Den formelle læringen er i hovedsak knyttet til temaarbeid, der vi voksne er med og igangsetter, veileder og deltar. Vi er oppmerksomme på barn som trenger hjelp til å mestre lekens koder. Vi voksne tilbyr barna materiell som kan utvikle og berike leken de er opptatt av. Ved å bruke naturen og skogen som en lekeplass mener vi at det vil være med å fremme kreativiteten i leken til barna og gi de andre utfordringer enn de ville fått ellers.

 

Hva lærer barna i leken?

Turtaking - følge spilleregler - øve på sosiale koder – timing - lærer å lese det sosiale spillet - ta imot beskjeder - gi beskjeder – lytter - blir lyttet til - lærer å løse konflikter - lærer å forhandle og fordele roller - lærer om fleksibilitet - lærer å regulere atferd - tar initiativ – lære og ”hemme seg” – lærer et rikt og variert språk - øker ordforrådet - Bearbeider vanskelige følelser - Empati - sette seg inn i andres situasjon - Prøve ut roller- Få mulighet til å prøve å feile – Mestring - Bruker fantasien - Oppøver oppmerksomhet og konsentrasjon - Tilegner seg kunnskap

Kontakt oss gjerne for mer info!

Vi er her for å yte best mulig service for deg og dine barn.

bottom of page