top of page

Barns  medvirkning

Barns medvirkning er nedfelt gjennom FNs barnekonvensjon og i lov om barnehager ( § 3). Barnekonvensjonen art. 12 slår fast at barnet skal ha rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i saker som berører det, og barnets synspunkter skal tillegges behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

 

Medvirkning må ikke forveksles med medbestemmelse. Det innebærer at barn skal delta aktivt i utformingen av barnehagens innhold. Barn har rett til å få støtte i å uttrykke seg, bli synlige og ha en påvirkning i sin egen hverdag. Barna skal jevnlig få muligheten til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering gjennom personalets ulike arbeidsmåter. Videre må barnehagen organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barnas innspill.

 

Barna skal jevnlig få muligheten til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering gjennom personalets ulike arbeidsmåter.  Videre må barnehagen organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns innspill og at de blir motivert til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen. I barnehagen har vi lagt noen hovedlinjer når vi skal arbeide med ulike temaer. Og ut i fra å se og å lytte til hva barna er interessert i og opptatt av utarbeider vi månedsplaner. Vi er veldig fleksible og snur på planer om vi ser at barna trenger mer tid til en aktivitet. I hverdagen har vi en ny ordensmann hver dag som får være med å ta avgjørelse og små valg den aktuelle dagen. Vi har samlingsstund hver dag med aktive/deltakende barn der deres stemme kommer fram.  Vi skal legge til rette for å gi barna innflytelse på dagen sin i barnehagen. Både enkeltvis og i grupper skal barna få mulighet til å påvirke innholdet i sin egen barnehagehverdag, og vi som voksne skal være lydhøre ovenfor barnas uttrykk.

 

For oss i Nedre Slettheia er det viktig at alle barn blir hørt og tatt på alvor, også de barna som lett overdøvet av andre. Derfor blir det ekstra viktig for oss som personell og hele tiden å ha en diskusjon oss i mellom hvordan vi best skal få løfte frem det enkelte barn, og at vi hele tiden arbeider med egen holdning og reflektere over dem. Fordi barna er så små legger vi vekt på å forstå det enkeltes barn nonverbale kommunikasjonssignaler for å etablere normer, vennskap og lek. Vi skal jobbe aktiv for at barna selv skal bidra til hvordan deres hverdag skal se ut. Barna skal for eksempel slev få bestemme hvem de skal leke med, hva de skal leke og når.

 

Barns medvirkning i Nedre Slettheia familiebarnehage

♥ Barn skal være aktive og ha mulighet til å påvirke sin egen hverdag. De har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet

♥ Barna gis valg de er i stand til å ta

♥ Voksne tar hensyn til og bygger videre på barnas innspill

♥ Voksne som er nysgjerrige på barns opplevelse

♥ Viser respekt for barns intensjoner og opplevelsesverden.

♥ Være lyttende og undrende voksne sammen med barna

♥ Tilstedeværende voksne med god tid

♥ Være imøtekommende til barnas ideer og forslag

♥ Legge til rette for barns mestring.

♥ Vi støtter barn, og lar dem stille spørsmål og undre seg, så kan vi undre oss sammen med barnet.

Kontakt oss gjerne for mer info!

Vi er her for å yte best mulig service for deg og dine barn.

bottom of page